top of page

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio

 

Artikel 1 Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden / huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio (hierna te noemen “het lid of “de leden”). Deze voorwaarden geldt voor onze locatie op de Klaprozenweg 11-13 1032KK in Amsterdam. The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio houdt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het lidmaatschapsysteem of van de faciliteiten van The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio. De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Aan het gebruik van de extra faciliteiten, zoals douches/ bar en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of het buiten werking zijn hiervan vindt nooit restitutie van abonnementsgelden plaats. Voor het volgen van PT gelden aanvullende voorwaarden, welke ter hand worden gesteld bij inschrijving.

 

Artikel 2 Inschrijving

 

Inschrijving gebeurt door inschrijving aan de balie of online via de website. Bij inschrijving dient als hierom gevraagd wordt een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-bewijs of rijbewijs) te worden overhandigd. Deze gegevens dienen overeen te komen met de gegevens welke worden ingevuld bij inschrijving. 

 

Artikel 3 Lidmaatschap, betaling en beëindigen lidmaatschap

 

Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving vermeld bij “ingangsdatum lidmaatschap". De contributie wordt voorafgaand aan de maand geïnd door Dockdock*. Bij acties kunnen andere voorwaarden gelden. Wanneer u tijdens de maand lid wordt zal dit verrekend worden met het aantal resterende dagen van die desbetreffende maand. Tussentijdse opzeggingen van het lidmaatschap is niet mogelijk. Losse lessen en rittenkaarten dienen vooraf in één keer contant of per pin te worden betaald. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie en andere bedragen. Voor maandelijks opzegbare abonnementen geldt een contract voor onbepaalde tijd en mag dagelijks (met inachtneming van één maand opzegtermijn) worden opgezegd. Half jaar of jaarcontracten kunnen na de minimale contractsperiode worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn. Indien er geen opzegging wordt gedaan worden de half jaar en jaarcontracten na de contractperiode automatisch omgezet in een maandelijks opzegbaar abonnement. Opzeggen kan alleen per email (memberinfo@thebiglab.nl). Bij achterstallige betaling, waarbij het lid aangeeft al uitgeschreven te zijn, zal de bevestigingsemail getoond moeten worden. Bij gebreke hiervan zal het incassobureau de verdere afhandeling op zich nemen. The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de manager of de daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen. Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor het lid niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie. The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio behoudt zich het recht voor de contributies jaarlijks te indexeren. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen nimmer rechten worden ontleend.

 

Artikel 4 Openingstijden, lesrooster

 

The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio gerechtigd om gesloten te zijn, deze dagen worden altijd bekend gemaakt op de daarvoor bestemde plekken. The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen met een aangepast programma aan te bieden.

 

Artikel 5 Risico & aansprakelijkheid

 

Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook bij The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio is geheel voor eigen risico van het lid. Het lid vrijwaart The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio, de manager en overige werknemers en/of andere hulppersonen voor enig letselschade (materieel of immaterieel) als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio, de manager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

 

Artikel 6 Drank, etenswaren en roken

 

Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan. Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan. Het nuttigen van etenswaren in de sportruimte is niet toegestaan. Aan de bar/bij de receptie kan gegeten worden

 

Artikel 7 Foto en video-opnames

 

Tijdens je aanwezigheid in de gym/training kunnen er foto’s en video-opnames van je worden gemaakt voor publicitaire doeleinden. Bij aanvang van het lidmaatschap geef je The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinde te gebruiken.

 

Artikel 8 Regels sportzaal

 

Het is verboden met schoenen de zaal te betreden (alleen speciale boksschoenen zijn toegestaan). Attributen dienen op de juiste plek terug geplaatst te worden.

 

Artikel 8 Algemene voorwaarden / huisregels

 

Op deze algemene voorwaarden / huisregels en alle overeenkomsten door of met The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio is gevestigd. Door zijn aanmelding verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio te kennen en te accepteren. The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio is gerechtigd de algemene voorwaarden / huisregels eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden / huisregels gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. The Big Lab Sportcentrum/The Big Lab Sportstudio stelt leden van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden / huisregels.

 

*Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening betreffende de betalingsvoorwaarden.

 

1. Wij hebben de administratie en inning van de abonnementstermijnen uitbesteed aan CE PSD2 B.V. handelend onder de naam dockdock, Boompjes 254 te (3011 XZ) Rotterdam, KvK nummer 70472823. Voor de abonnementstermijnen ontvangt u daarom geen correspondentie van ons, maar van dockdock.

 

2. dockdock mag haar dienstverlening aan ons weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de betaling van de termijnen die wij aan haar overdragen. Om haar in staat te stellen hierover een beslissing te nemen, verschaft u via iDIN informatie over u aan dockdock. Deze informatie betreft gegevens die dockdock nodig heeft voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Door een abonnement bij ons af te sluiten stemt u er mede ten behoeve van dockdock mee in dat wij deze gegevens aan dockdock verschaffen en dat zij en de aan haar verbonden ondernemingen deze gegevens gebruiken voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen en credit management- en verificatie- doeleinden. Tevens kunnen deze gegevens door dockdock (en/of de aan haar verbonden ondernemingen) worden gebruikt voor kwaliteitsonderzoek, de ontwikkeling van statistische modellen, met als doel het segmenteren van incassoportefeuilles waardoor verdere optimalisatie van het incassoresultaat wordt bereikt, de beoordeling van het betalingsrisico (het uitvoeren van credit scores/kredietwaardigheidstoetsen) en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.

 

3. De administratie van dockdock, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.

 

4. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.“

bottom of page